from Chamonix

Bonjour

toriaezu imawa Chmonix ni imasuga ashitakara mata yama ni hairimasu

jikaiwa nihongo to syashin de houkokushimasune

コメント